Boqonnaa Sammuu


• Daa'ima gadameessa keessa jiru irratti sammuu fi sirni neervii sirriitti guddachuu dhiisuu • Dhiira irratti saal-quunnamtiitti dadhabaa ta'uu fi fedhii dhabuu, firii dhiiraa xiqqaa fi sirrii hin taane oomishuu Yeroo boqonnaa fi hojiidhaan booda akka daaraan liidii gara konkolaataakeetti hin darbine eeggannaa godhi: • Meeshaa. Boqonnaa na dhowwee Waan hundumaa caalaa Imaamni ilaalchaan isa hata haga inni sunnaa isaa fixutti eegasii isa hordofe haala sammuu isaa keessa gaafiin hedduun. boqonnaa abbummaaf (paternity) fi haadhummaaf (maternity) qabaatuu dabala. Obesity is associated with serious chronic illnesses including diabetes, coronary artery disease, hypertension, sleep apnea, and degenerative joint disease leading to an increased risk of. Kanaafuu faayidaalee afoolaa kanneen jedhaman kunneen kanneen afoola maraaf ta'u qofaadha. Akkuma gosooti afoolaa hedduun jiranu faayidaaleen isaaniis hedduudha. Yeroo hirriiba rafan sochiin qaama namaa, hoo'i qaamaa, dhibbaan dhigaa afuura baafannaa fi kanneen biroon suuta jedhu. Tokkoffaa, Obboo Jundeeddiin gadi bayee waan ta’e hundaa uummata isaatti ibsuu fi achumaanis dhiifama gaafatee, xinnaatullee boqonnaa sammuu akka argatu carraa isaaf bana ture. 18 RCW) kireeffattootaaf tarkaanfii sirreeffamaa murtaa'e kan qabuu fi kunis haala abbootiin qabeenyaa gamoo, edda barbaachisummaan suphaa edda beeksifamee booda, abbaan qabeenyaa yeroo isaa eegee yoo tarkaanfii sirreeffamaa seerichi gaafatu ykn barbaadu yoo taasisuu baate dha. 1 Meeshaalee. Solomoon erga nama guddaa ta’ee booda, gorsi ijoollummaa hammam bu’aa akka qabu ragaa baheera (Fak. Kunis, raajii Kitaaba Qulqulluu kitaaba Daaniʼel boqonnaa 4 irratti galmeeffame irratti ibsameera. nama baay'ee taphatuudha;kan fuula aarii qabatee jaal Falmataatti dhufee. Abukaattoo godaansaa gahumsa qabutti dabarsuu • Vizaawwan U fi T irratti odeeffannoo waliigalaa. Tamboo xuuxuu ykn naannoo namaoota tamboo xuuxanii yeroo hedduu jiraachuu. Numarsan jaalala ni jaallatti garuu kan inni jedhuufi isheen jettu tokko miti. Ejennoo , kaayyoo dhaabata hin qabu,kanas sanas fakkaata, walaan lammii dha, burjaajja’aa dha. Latest Articles. Haata'u malee, tibbaa sammuu akka hin abaanneef of eegannoo taasisuun barbaachisaa ta'a. Loading Watch Queue. Anis, isa yaadni garaa koo jedhu dhaga'uu dhiiseen sammuu koo duukaa bu'e. Cimsuuf: Sadarkaa beekumsaa yeroon haayyameef irratti hundaa’ee ofis ta’e naannoo isaa ibsuuf ykn hubachuuf akkuma yaalii godhu, ibsaafi hubannoo isaa kana hordofee dhaabbileefi aadaalee isaa afoolaadhaan cimsa ykn gad-dhaaba. Haaluma kanaan, boqonnaa 1ffaa keessatti Maalummaa fi hiikaa qabeenya kalaqa sammuu, amala qabeenyoota kalaqa sammuu, Achii as dhufaatti seera qabeenya kalaqa sammuu, yaadamoota barbaachiisummaa eegumsa qabeenya kalaqa sammuu, Konvenshinoota fi waliigalteewwan idilaa addunyaa kalaqa sammuu irratti. AMALOOTA SAMMUU KEENYA MIIDHAN! 1. Ibsa kanaaf jecha, dabalataan, “dhukkubsataa” jechuun nama haala yeroo gabaabaa, sagantaa deeggarsa hawaasaa yookan sagantaawwan hawaasaa biroo bu’ureeffataniin wal’aansa sammuu argatauu dha. Nagayatti! _____ Obboleesaa Keessaan:- Jennee yoo qoranne akka Macaafa seenaa baraa isa lammaffaa boqonnaa 11 irra taa'etti Abbaan Abiiyaa, Rehobi'aam intala Abiishaalom tan "Ma'akaa" jedhamtu fuudee fi isheen tun Abiiyaa akka deesse ni dubbata:-. Guddina sammuu ilma namaa, kallaqqii, dinagdee fi babballina teekinooloojii irraa kan ka'e industiriin geejjibaa daraan guddachaa akka jiru ragaa jiru ilaaluun ni danda'ama. Garuu waa'ee sadummaa qo'atanii bira gahuun hin danda'amu. Suura/Boqonnaa 55:56 “Namnis ta’e jinniin kan itti hin bu’in, ija hatanii dhiira kan ilaalan jiru. OMN ijaa fi gurra uummata oromoo maraati. Bara - 43 Lak. AANGOO MANNEETII HOJII. Edit English Oromo a fourth kurmaana, ruubi, tokko afraffa a long time yeroo dheera a lot hedduu, baayee a third siisoo, nuusii, tokko sadaffaa about, in regard to waa'ee, waayee above irra, ol absolutely guutuumaatti, tasa, gonkumaa accident balaa accidentally tasuma, utuu hin yaadamiin, dimmaa accomplice tumsaa, tumsituu, baabsii accomplishment raawwii account, calculation herrega accountant. Dhibeelee Madaala narvoota si'eessituu fi hiituu sammuu yeroo muraasaafis ta'e guutummaatti jeequu danda'an kamiinuu dhufuu danda'a. Haaluma kanaan, boqonnaa 1ffaa keessatti Maalummaa fi hiikaa qabeenya kalaqa sammuu, amala qabeenyoota kalaqa sammuu, Achii as dhufaatti seera qabeenya kalaqa sammuu, yaadamoota barbaachiisummaa eegumsa qabeenya kalaqa sammuu, Konvenshinoota fi waliigalteewwan idilaa addunyaa kalaqa sammuu irratti. Social life yokaan nama waliin haasa'uu dhabuu 4. Watch Queue Queue. Jeeqamni Sammuu Maali? Namoonni jeeqama sammuu qabani akkaataa itti yaadani, itti hubatani fi amala isaanii ilaalchisee rakinni isaan qaqqabuu danda’a. 3 Yasuus immoo namicha harki isaa naafate sanaan, "Ka'ii gidduu dhaabadhu!" jedhe. Sababootni kunneenis: Ebli 15, 2020 waggaa 40ffaa wareegamni ulfaataan Shinniigaa kan Ebla 15, bara 1980 (kan seenaa Guyyaa kanaatiif sababa tahe sun) itti mudatee tahuu isaa, Ayyaana GGWO kan bara kanaa yeroo fi haalli keessatti kabajannu yeroo Golfaan hamaan Vaayiresii Koroonaa Addunyaa keenya girgireessaa jirutti tahuu fi hunda caalaa ammoo. Watch Queue Queue. Kanaafuu, oduun durii (tales) fi afseenaa (legends) gaaffilee gama kanaan hawaasa keessatti ka’aniif deebii kennuuf yaalu. "Maal isheen? hin qaroomtu?" jettee waan yaaddu natti fakkaata waan tureef. 61/94 keewwata 13(b)tti qaamaan miidhamtoota dhukkuba sammuu qaban hin dabalatu. Sammuu fi qalbii ittiin yaadan waan uumamaan kennameef, hafuura obbolummaatiin walii-wajjin jiraachuu qabu. Ergamaan Phaawulos akka jedheetti tokkoon tokkoon kiristaanaa yookaan nama dhuunfaa waa'ee boqonnaa sanbataa murteesutu irra jiraata, 'namni kun guyyaa tokko guyyaa biraa irra akka wayyutti yaada, inni kan biraan garuu guyyaan hundumtuu tokkoo akka ta'eetti yaada, tokkoon tokkoon namaa sammuu mataa isaatiin cimsee hubata' (Room. Warreen abashaa impaayera nuti jiraannu keessatti jaarraa tokkoo oliif seenaa Kuushiin akka hinjirre godhanii. Frank Ashall, a British medical doctor who was also a rights activist and humanitarian passed away on Saturday, his family confirmed to ESAT. Inuma gariin boqonnaa sammuu argachaan jira jedhe haa yaaduyyu malee dhiphinnaa fi rakkoo ofitti akka dabalaa jiru hin hubatu. Dhugaa dubbachuun wanti barbaachisuuf saalfiif safuu eeggachuuf qofa osoo hin tahin boqonnaa surriitiis argachuuf. 4:14-5:10; 6:20) Haataʼu malee, Phaawulos boqonnaa 8 lakkoofsa 1⁠rratti ijoo dubbii kanaa addeessuudhaan, namoonni ergaasaa dubbisan barumsichi jireenyasaanii akkamitti akka tuqu akka yaadan sammuusaanii qopheesseera. Sababnisaas seenaan dhiigaan barreeffame ija waan godhatuufi. Itti fufuudhaan yoo gara sammuu seenu mallattoowwan akka: amala jijjiiruu, bishaan sodaachuu, qilleensatti ba’uu sodaachuu fi kkf argisiisa. FEBRUARY 9, 2017 By Qeerrooin ODUU/NEWS1 COMMENT Guca Qabsoo Oromootiin. Hayilamaaram Gammadaa (1915 - 1970) qabsaawaa mirga Oromoo fi hoggantoota Waldaa Maccaa fi Tuulamaa keessaa isa tokko. Akka furmaatatti inni guddaan halkan bakka cisichaatti turti bilbila keenya wajjin qabnuu hirisun ija keenyaafis tahee sammuu keenyaf boqonnaa gaahaa tahee kennuun isa tokko, yoo kan guyyaa guyaa fayyadamnu tahee immoo Softiweerii(Moosaajii) halluu cuqulisaa qulqullessu fadamuun hanga haalluu cuqulisaa ija keenya seenu hirisuudha " Blue light. vi Qajeelcha Barsiisaa Kutaa 2 vi Mala Argannoo Qajeelfamaa. Tamboo xuuxuu ykn naannoo namaoota tamboo xuuxanii yeroo hedduu jiraachuu. fixa jechuuti. Oromoon Jabaa waan ta'eef lolaa ture. Hojii idilee ofii bakka qilleensa faalama *air pollution * jirutti hojjachuu Fayyaan […]. Sammuun tee akka fayyaa dhabdu godha. - Oromoota 500,000 oltu baqattummaafi hojiidhaan biyyoota Arabaa jira. Peejiin Madda Islaamaa guyyatti daqiiqaa kudhan isiniirraa osoo hin finne, Muslimni hundi akka amantii Isaa hubatu sagantaa barnootaa isiniif qopheeysiti. Boqonnaa Sammuu". Facebook gives people the power to share and makes the world. 61/94 keewwata 13(b)tti qaamaan miidhamtoota dhukkuba sammuu qaban hin dabalatu. Walaloo yoo walaleessuu sosochiin ibsa. The next video is starting stop. Waan suutaan hojjatu hin qabu. Sababnisaas seenaan dhiigaan barreeffame ija waan godhatuufi. ። hasen hassen =====👉🇪🇹👈===== In the ancient period the Oromo History is recognised as cushitic people history thru the concences of almost all historians and other related subject sxholars. seerqabeenya economics Leave a comment July 5, 2019 3 Minutes Boqonnaa tokkooffaa: Ikoonomiksiin Maali Ikoonimiksiin gosa barnoota saayinsii hawaasaa, akkamiin qabeenya haala sirnawaafi sirriitin fayyadamnu kan nu barsiisudha. Be the first to know and let us send you an email when BMNO Oromia President Office posts news and promotions. Rabbiin ol ta'e ni jedhe: ىمَعْ َ أ ةِمَايَقِ ْ. Boqonnaa sammuu argamsiisa. Sammuu fi qalbii ittiin yaadan waan uumamaan kennameef, hafuura obbolummaatiin walii-wajjin jiraachuu qabu. Dhugaa bahinsa namootaa maatii keenyaaf ta'erratti hundaa'uun kanniin gara kiristoositti goree amane dargaggummaa kiyyatti haguman gaheessa ta'aa deeme, gaaffiin ofiifi addunyaa kanaaf qabu daranu guddataa deeme. fkn- balaa/rukuttaa sammuu, faalamuu (infeekshinii)sammuu, kaansarii sammuu fikkf. Guddina sammuu ilma namaa, kallaqqii, dinagdee fi babballina teekinooloojii irraa kan ka’e industiriin geejjibaa daraan guddachaa akka jiru ragaa jiru ilaaluun ni danda’ama. Dubartoota Waaqayyoon itti siqanii jiraachuudhaan gammachuu fi boqonnaa dhabaniif waldaan boqonnaa akka taatuuf kadhachuu. Hirribi boqonnaa qaamaa fi sammuu yoo ta’u yeroo rafan waan naannoo ofiitti ta’a jiru hordofuun rakkisaa ta’a. Maalummaa tola-ooltummaa… Yeroosan Toleeraa Tola-ooltummaan hojii namni tokko fedhii isaatiin naannoo isaas ta’e bakka kamittuu biyya kana ni fayyada jedhee kaffaltii tokko malee hojjetuu dha jechuu ni dandeenya. adda irraa kenname jira. Sukkaara nyaata ofii keessatti yeroo mara dabaluun humnaa’ol nyaachuu. Bara 1991, barumsa siyaasaa fi leenjjii waranuumma, marsaa 18ffaa gahummaan xumuratee, dirree dhihaatti miseensa ABO ta'e. Jaalalli wanta fokkus miti wal qunnamtii saalaa qofaan kan wal qabates miti. i Boqonnaa Tokko: UffataSeensa Waliigalaa i Mala gaaffiifi deebii v. Walaloo yoo walaleessuu sosochiin ibsa. Jaalalaa na dura Dhaabbattee Sammuu na jeeyxe Hamilee na fuute! Kee kun garuu ammanatti yeroon si faana taphadhee dabarse utuun hin qabaatin attamitti akkas na waxale! Kana booda nama 'follow' si godhu hunda qabee caccabsuufonnee koorraa 'confirm' godheera. The Ethiopian Satellite Television & Radio (ESAT) is a nonprofit and independent media outlet established primarily to promote free press, democracy, respect for human rights and. W, guyyaa Isniinaa/Wiixataa, 12, baatii Rabi'ul Awwal, Bara Arbaa dhalate. Osoo dhukkubsannuu boqochuu dhiisnee sammuu keenyaan hojii hojjachuun illee sammuu keenya hedduu miidha. OMN ijaa fi gurra uummata oromoo maraati. Har’a bara ilmi namaa addunyaa kana irratti teknoloojii ammayyaan fagaatee jirudha. ️Namaaf of eeggachuu! ️ ♦️Daangaa cabsinee, yeroo itti sammuu bulbullee wal keessaa dhangalaafnu baay'eetu jira. Asirratti wanti hubatamuu qabu, otuma namtichi kun gadi bayee dhiifama gaafateyuu, tokkoffaa, kan murteessu uummata bal'aa Oromoo ti. Watch Queue Queue. Sooma Bara Kakuu Moofaa keessatti. Itti fufuudhaan yoo gara sammuu seenu mallattoowwan akka: amala jijjiiruu, bishaan sodaachuu, qilleensatti ba'uu sodaachuu fi kkf argisiisa. Akka research mirkaneessutti hirriba irraa halkan tokko qofatti daqiiqaa…. erga ji'a 5 booda boqonnaa gu. "Maal isheen? hin qaroomtu?" jettee waan yaaddu natti fakkaata waan tureef. fixa jechuuti. Ani yaada dhimma saba kootii kan amma amma sammuu koo keessa deddeebi'ee boqonnaa naaf waakkatu malee, nagayaan jira. 3) Dhalootaa fi Hoosistuu Isaa. Walumaagalaatti ilmi namaa akkaataa uumamaa hibboo itti ta'ee rakkise tokkoof deebii kennuuf afoolaan fayyadamee ibsuuf yaada kanaaniis boqonnaa sammuu amma ta'e tokko argata. AANGOO MANNEETII HOJII. Nyaata humnaa'ol nyaachuu 5. 2) Abbaan seeraa ykn muudamaan Gumii haaraa qaxarame kamiyyuu tajaajila baatiilee kudha tokko kennuu isaatiin dura eeyyama boqonnaa waggaa argachuuf mirga hin qabu. Qajeelfama Bittaa. Bakka namni hin jirretti nama taatee kan argamte Daraartuu Abdataa seenaan uummata Oromoo yoom iyyuu ni Faarfata! Posted by Madda Walaabuu Press on 11/06/2014. Kunis turtii yeroo dheeraa keessa sammuun keenya akka shuntuuruu (shrinks) fi dhukkuba akka Alzheimer’s fi dementia illee waan nutti fiduu danda’uufi. 3) Dhalootaa fi Hoosistuu Isaa. OMN ijaa fi gurra uummata oromoo maraati. Hubachiisa: Qajeelfama kana keessatti jechoonni dhiiraan himaman dubartoota kan dabalatudha. Garuu qulqulloonni kennaa qulqulluu yeroo fudhatan jaalala isaan iif dhi'eessan, waa'ee jireenya kootiif gara abbaa keetti jaalalaati dhi'eessite akka harka fuudhii tasiseen sii dhi'eessa. Kanaafuu, oduun durii (tales) fi afseenaa (legends) gaaffilee gama kanaan hawaasa keessatti ka’aniif deebii kennuuf yaalu. Daraartuu Abdataa jedhamti. Beekan Gulummaa Irranaa Mardaasaa, 2014* Faayidaalee afoola saba tokkoo gabaabsuudhaan ibsuun salphaa hinta'u. 8 Bariisaa Bitootessa 26 Bara 2012 (April 4, 2020) Qar. "Maal isheen? hin qaroomtu?" jettee waan yaaddu natti fakkaata waan tureef. Si'aa'inaaf. Asirratti wanti hubatamuu qabu, otuma namtichi kun gadi bayee dhiifama gaafateyuu, tokkoffaa, kan murteessu uummata bal'aa Oromoo ti. Boqonnaa kamiyyuu keessattidursa Macaafa Qulqulluu dubbisuu fi dhimma isaa adda baasuuf yaaluu qabna. HIDDA DHALOOTA IYYESUUS KIRISTOOS YOO QORANNU! Iliyaas Mohammed (Abu Ayman) ♦ April 22, 2018 ♦ Leave a comment Har’aan tana keewwatoota macaaf qulqulluu kan waa’ee hidda dhaloota Iyyesuus kiristoos tarreessu; maatewos 1:1-17 fi Luqaas 3:23-38 irra jiru kana kan xiinxallu ta’a barreeffamichi dheerachuu danda’a ta’uus garuu hanga xumuraatti obsaan dubbisuun qabxii baay’ee. 2) Abbaan seeraa ykn muudamaan Gumii haaraa qaxarame kamiyyuu tajaajila baatiilee kudha tokko kennuu isaatiin dura eeyyama boqonnaa waggaa argachuuf mirga hin qabu. 18, 3:9-11) irraa eegalee sammuu ilma namaa hatee jira. Hirriba ga'aa rafuu dhiisuu 3. [ April 11, 2020 ] Kaayyoo Wareegamtoota Keenyaa Galmaan Ni Geenya! Ebla 15 (Guyyaa Gootota Wareegamtoota Oromoo) Kan 2020 Ilaalchisee Ibsa ABO [ March 23, 2020 ] Balaa Koroonaa Vaayiresii Xiqqeessuuf Gahee Keenya Haa Bahannu Ibsa ABO [ March 18, 2020 ] Murtii fi Kutannoolee Walgahii Gumii Sabaa 2ffaa ABO (Bitootessa 18, 2020) Ibsa ABO. Jafer Ahmed Higher Clinic - Health for now and in future's cover photo [10/25/15] Obesity is the condition in which fatty tissue stores are excessive. Mootummaan rakkoolee ummataa furuuf boqonnaa malee hojjechaa jiraachuus eeraniiru. Gaafii 10: Nabiyyiin S. Facebook gives people the power to share and makes the world. Labsii Waloo Mirgoota Namummaa. Sababnisaas dubbii hadhaayaa afaanii waan nama baasaniif. Jalqaba boqonnaa ykn barruufi hirtaan buufataafi kaptioniin ibsaaf tolu hiikkaa hammayyaa adda. Abukaattoo godaansaa gahumsa qabutti dabarsuu • Vizaawwan U fi T irratti odeeffannoo waliigalaa. Biyya keenya keessattis xiyyeeffannoo addaa mootummaan keenya babballina misooma bu’uuraaf kenneen industiriin geejjibaa guddachaa dhufeera. Akkuma gosooti afoolaa hedduun jiranu faayidaaleen isaaniis hedduudha. vi Qajeelcha Barsiisaa Kutaa 2 vi Mala Argannoo Qajeelfamaa. Dhibeen onnee rakkoo namoota baay'ee addunyaa keenyaa rakkisu ta'uunsaa ni beekama. Utuu dhukkubsatanii boqonnaa fudhachuu dhiisanii sammuu ofii hojjachiisuu 6. Hayilamaariyaam reebichaa fi dararaa mootummaan Hayilasillaasee isarraan ga'erraan kan ka'e yaallamaa turee Adoolessa 1, 1970 lubbuunsaa dabarte. Birraan Oromoo biratti mallattoo miidhaginaati. Jaalalaa Jaalala Dhugaa Videos Jechoota Jaalala Dhugaa mimmi'aawoo fi babbareedoo tahan dhageyfadhaa waliif share: dcc dreambox control center software download; r9 290 vs r9 380; mr arvind vashisht; adam trsi eva; threchop dosis adultos;. ። hasen hassen =====👉🇪🇹👈===== In the ancient period the Oromo History is recognised as cushitic people history thru the concences of almost all historians and other related subject sxholars. galfiifi boqonnaa ta'uu hin danda'u. Uummanni oromoo yeroo ammaa yeroo itti gidiraa fi dhiphuun mana isaatti olseenee jaanjii fi hiraarsamaa jirutti gaaffii uummatichaatti bishaan facaasanii irra kutuun daandii qabsoo uummanni oromoo qabatee socho,aa jiru ni fardeessa malee milkaa,ina diinota farra qabsoo oromoo ta,aniif karaa hin banu. Lammaffaa ammoo, innumtuu (Juneeddiin). Yeroo saani kun dhaltu. Lammii Gonfaa Ol-guurraan yeroo ulfaa beekkamaadha. i Boqonnaa Tokko: UffataSeensa Waliigalaa i Mala gaaffiifi deebii v. (A4O, Ebla 15, 2020) Gootota Wareegamtoota Oromoo ti. Oromoon Jabaa waan ta'eef lolaa ture. Tokkoffaa, Obboo Jundeeddiin gadi bayee waan ta'e hundaa uummata isaatti ibsuu fi achumaanis dhiifama gaafatee, xinnaatullee boqonnaa sammuu akka argatu carraa isaaf bana ture. Yoo dhukkubsatan boqonnaa ga'aa fudhachuu. Qabxii 2 Namni kamiyyuu boqonnaa fi bashannana argachuuf, yeroo muramaa hojjechuuf, akkasumas mindaa isaa argachaa boqochuuf mirga ni gaba. Posted on October 16, 2017 January 29, Gama biroon immoo ,yeroo itti qonnaan bulaan maatii isaa waliin qonnaafi aramaadhaan itti qabamee boqonnaa malee dhama'udha. Keessa isaaniitti amala gaarii kan qaban bifa gaarii kan qaba dubartoota 70tu jiru. AMALOOTA SAMMUU KEENYA MIIDHAN! 1. Boqonnaa malee konkolaataa walitti fufiinsaan oofuu; Amala dhugaatii fi caatii qaamaa konkolaataa oofuu fi kkf Be the first to know and let us send you an email. on this regard it is beyond any shadow of a doubt that Oromo has been the gretetest people which belongs to the Kushitic clan. Hirriba ga'aa rafuu qabna (guyyaatti sa'aa 6 haga 8). Utuu dhukkubsatanii boqonnaa fudhachuu dhiisanii sammuu ofii hojjachiisuu 6. Kanumaan Caaltuu waliin wal lollee adda baane. Edit English Oromo a fourth kurmaana, ruubi, tokko afraffa a long time yeroo dheera a lot hedduu, baayee a third siisoo, nuusii, tokko sadaffaa about, in regard to waa'ee, waayee above irra, ol absolutely guutuumaatti, tasa, gonkumaa accident balaa accidentally tasuma, utuu hin yaadamiin, dimmaa accomplice tumsaa, tumsituu, baabsii accomplishment raawwii account, calculation herrega accountant. Akkasumas qarshii 500 akka adabamtu taasifameera! Waggaan tokko bor dhumti. “yoo duunellee hagana wal arguun keenya waan guddaadha jedhee dhaamata” WBO n, inni maqaa isaatiin nagadu immoo ittiin dhaadatu!!!! jarana haqa dubbatanii gara tokkotti cituu wayya malee sossobaan madaa hin […]. Haala jireenya horsiisee bulaa hundi keenya waan beeknu natti fakkaata. Uummanni oromoo yeroo ammaa yeroo itti gidiraa fi dhiphuun mana isaatti olseenee jaanjii fi hiraarsamaa jirutti gaaffii uummatichaatti bishaan facaasanii irra kutuun daandii qabsoo uummanni oromoo qabatee socho,aa jiru ni fardeessa malee milkaa,ina diinota farra qabsoo oromoo ta,aniif karaa hin banu. Tokkoffaa, Obboo Jundeeddiin gadi bayee waan ta'e hundaa uummata isaatti ibsuu fi achumaanis dhiifama gaafatee, xinnaatullee boqonnaa sammuu akka argatu carraa isaaf bana ture. Hunduu hamma humnasaa walitti ejjetaa oola, namatti ejjechaa oola. Dhibeelee Madaala narvoota si'eessituu fi hiituu sammuu yeroo muraasaafis ta'e guutummaatti jeequu danda'an kamiinuu dhufuu danda'a. Mallattoowwan kana eega argisiisee booda dhukkubni kun yeroo gabaabaa keessatti lubbuu galaafata, yaalli erga dhukkubni kun nama qabee booda godhamus lubbuu hambisuu hindanda’u. 2 Laafina Sirna Abbaa Irruummaa 4. • Tokkoffaa, Obboo Jundeeddiin gadi bayee waan ta'e hundaa uummata isaatti ibsuu fi achumaanis dhiifama gaafatee, xinnaatullee boqonnaa sammuu akka argatu carraa isaaf bana ture. Suura/Boqonnaa 55:56 “Namnis ta’e jinniin kan itti hin bu’in, ija hatanii dhiira kan ilaalan jiru. Yasuus Namicha Harka Naafaa Fayyisuu Isaa 1 Yasuus ammas mana sagadaa tokkotti of lixe; namni harki isaa tokko naafate immoo achi ture. Arrabni qoraattiifi sammuu joonja’aan jaarraa 21ffaa keessatti bakka hinqaban. obbo Magarsaa Bari bara 1942 abbaa isaa obbo Barii Tufaa fi haadha isaa aadde Caaltuu Tufaa (magaan abbaa fi haadhaa moggoo dha ykn wal obbo dahe) irraa Kutaa Arsii koonyaa Cilaaloo ona (aanaa) Leemmuu fi Bilbiloo (Boqqojjii ganda Leemmuu jadhamutti dhalate. Gabaasa xiinsammuu guutuu qabxii IQ Madaala Guutuu standard deviations giddu-gala gadi lama caalu fi qabxii ogummaa. Garuu, dubbichi oduu qammante taatullee amma haareyatti waan finiinseetu jira. Biyya Garasuu Dukii kan taate Magaalaa Walisoo keessatti dhalattee Guddatte. Hojiiwwan kanneen ibsuuf, maq-ibsa kam gaalee 'high-level. Garuu waa'ee sadummaa qo'atanii bira gahuun hin danda'amu. Jafer Ahmed Higher Clinic - Health for now and in future's cover photo [10/25/15] Obesity is the condition in which fatty tissue stores are excessive. i Boqonnaa Tokko: UffataSeensa Waliigalaa i Mala gaaffiifi deebii v. Warreen abashaa impaayera nuti jiraannu keessatti jaarraa tokkoo oliif seenaa Kuushiin akka hinjirre godhanii balleessuudhaan madaa hinfayyine nurratti uumaniiru. Sammuu keenyatti qabachuun kan nurra jiru kitaabni qulqulluun barreefamee xumurameera, beekuun kan nurra jiraatu hundumaa nutti hima. 3 Wiirtuulee Aangoo Dimokraatawaa 4 Boqonnaa 4ffaa Abbootiin Irree Laafina Qabu 4. Be the first to know and let us send you an email when BMNO Oromia President Office posts news and promotions. AANGOO MANNEETII HOJII. Waan suutaan hojjatu hin qabu. Ilaan barruu jalqaba boqonnaa hundaratti ni argama. Warreen abashaa impaayera nuti jiraannu keessatti jaarraa tokkoo oliif seenaa Kuushiin akka hinjirre godhanii balleessuudhaan madaa hinfayyine nurratti uumaniiru. (Daaniʼel 4:25) Yommuu Waaqayyo fayyummaa sammuu isaa isaaf deebisetti. Haa ta’u malee akkaataa labsii hojjattota mootummaa lakk. farangagaa, oftuulaa, oftuultuu, boogganaa, booggantuu, ofjajaa, ofjajjuu. Gumii Paarlaamaa Oromoo (GPO) Kitaaba kutaa 5-8 baatii 5f yeroo isaa kennee dhalootaaf hojjechaa turee amma boqonnaa dhumaafi xumuruuf torbee tokkittiitti gale kana gatii dadhabbii isaa baatii shanii wajjin amma dhaabdee akka deemtu jechuun manaa iddoo hojiiti gadi isaa darbataniiru. Arrabni qoraattiifi sammuu joonja'aan jaarraa 21ffaa keessatti bakka hinqaban. 2) Abbaan seeraa ykn muudamaan Gumii haaraa qaxarame kamiyyuu tajaajila baatiilee kudha tokko kennuu isaatiin dura eeyyama boqonnaa waggaa argachuuf mirga hin qabu. ka'ii QEERROO! odeeffannoo ho'aa, sirrii, fi qulquullina qabu argaachuf page kana like goodha!!. Beekan Guluma Erena: Mul‘ata Karaatti Hafe! (Seenaa Gooticha Oromoo Baaroo Tumsaa) Jaarraan amma keessa jirru jaarraa qalama malee seenaa dhiigaan itti barreessanidha. Akkuma beekamu miseensota Waraana Bilisummaa Oromoo (WBO) gara kaampiitti deebisuuf Koreen Abbootii Gadaa fi Hayyoota Oromoo ofkeessaa qabu, kan Koree Teekniikaa tiin beekamu, ijaaramee akka ture fi yaaliinis godhamaa akka ture ni yaadatama. Kun tasumaa hin yaadamu. Edit English Oromo a fourth kurmaana, ruubi, tokko afraffa a long time yeroo dheera a lot hedduu, baayee a third siisoo, nuusii, tokko sadaffaa about, in regard to waa'ee, waayee above irra, ol absolutely guutuumaatti, tasa, gonkumaa accident balaa accidentally tasuma, utuu hin yaadamiin, dimmaa accomplice tumsaa, tumsituu, baabsii accomplishment raawwii account, calculation herrega accountant. Tokkoffaa, Obboo Jundeeddiin gadi bayee waan ta'e hundaa uummata isaatti ibsuu fi achumaanis dhiifama gaafatee, xinnaatullee boqonnaa sammuu akka argatu carraa isaaf bana ture. Beekan Gulummaa Irranaa Mardaasaa, 2014* Faayidaalee afoola saba tokkoo gabaabsuudhaan ibsuun salphaa hinta'u. Sababootni kunneenis: Ebli 15, 2020 waggaa 40ffaa wareegamni ulfaataan Shinniigaa kan Ebla 15, bara 1980 (kan seenaa Guyyaa kanaatiif sababa tahe sun) itti mudatee tahuu isaa, Ayyaana GGWO kan bara kanaa yeroo fi haalli keessatti kabajannu yeroo Golfaan hamaan Vaayiresii Koroonaa Addunyaa keenya girgireessaa jirutti tahuu fi hunda caalaa ammoo. Haala kanaan m maan Oromoo illee nyaatni maatii irraaanii lafatti darbachuun millaa kan dhidhitan ta'uun gabaafamera. Yaa nama sammuu Rabbiin siif kenne sammuu keetti fayyadamii karoora diinni siif qofa baase kana irra deemtee kaayyoo diinaa bakkaan gahuuf hin socho'in. Gabaabaatti Daawwit mucaa isaa baay’ee waan jaallatuuf, dheekkamsa bara baraa jala akka inni of buusu hin barbaanne. Hiriyyootasaa itti ergaa, ofiisaatiif adamsee wajjin haasa'a. Hawaasni dhiibbawwan isarra jiran qolachuu fi mormachuun rakkoo isarra gahuuf afoolatti fayyadamee miira keessa isaanii dhikkifatu jalaa miliquun. sammuu kootti bilbile! innis dhalli namaa Abidda isa foon isaa daaraa godhu kana jalaa yoo ittisu daanda'e isa nameenya isa keessaa ykn lubbuu isaa Abidda bara baraa # si 'ool jalaa oolchuu daanda'uuf immoo eenyu akka isa oolchu hubaatee jiraa jedheen of gafaadhe. Sababni isaas Soomni Waaqayyoof abboomamuudha ijaa ta’eef. Hojii idilee ofii bakka qilleensa faalama *air pollution * jirutti hojjachuu. Xalayaa Jaalalaa ————————— Jaalallee koo Baacaa Guddisaa Wallagga lixaa magaala Mandiitti dhalatee fi yeroo ammaa kana Finfinnee tti argamuuf Baacaa koo akkam jirta nagaakeeti? Ani nagaa koo ti , jechuun na rakkisa maaliif yoo jette ergan sirraa adda ba'ee nagaa waanan hin qabneefi. Kun tasumaa hin yaadamu. Mallattoowwan kana eega argisiisee booda dhukkubni kun yeroo gabaabaa keessatti lubbuu galaafata, yaalli erga dhukkubni kun nama qabee booda godhamus lubbuu hambisuu hindanda’u. Garuu qulqulloonni kennaa qulqulluu yeroo fudhatan jaalala isaan iif dhi'eessan, waa'ee jireenya kootiif gara abbaa keetti jaalalaati dhi'eessite akka harka fuudhii tasiseen sii dhi'eessa. Boqonnaa sammuu argachuuf midiyaa haala daangaa qabeessa ta’een fayyadamu qabna. Kolfa sobaa kolfu malee jarri erga sababii dhugaa keetiif sammuu isaani wajjin wal lolanii boqonnaa hin qaban. Milk Group (Afaan Oromo) Garee Omishtotaa Aannani tiif Qajeelfama hojii Qopha'ee Bara 2004 2004irra irradeeb'ee deeb'eemaxxanfame maxxanfame Bara Bara 2004 irrakanaa deeb'ee maxxanfame Qophii fi dhiheessii dhiheessii barrefama Lafa, magaalaa,nannoo nannoonaannoo naannoofi fi barrefama kanaa Lafa, magaalaa, daanaga biyyaa biyyaa seera seera qabeessa qabeessa ta'e ta'e tokkoo. Waqtiin gannaa, callaan mana keessaa itti murasatee, Oyiruun ammoo baala midhaan qotamee magariisa uffatee jirudha. Hirriba ga'aa rafuu dhiisuu 3. View Dida Abuna's profile on LinkedIn, the world's largest professional community. GADAA DHUGAA; April 28, 2017 dugdaa fi utubaa ishee ta,anii uummata oromoo irratti ba,aa garbummaa kanneen fe,uuf halkanii guyyaa osoo hin jenne boqonnaa sammuu. 1 Meeshaalee. Transcription. Jaarraan amma keessa jirru jaarraa qalama malee seenaa dhiigaan itti barreessanidha. The Ethiopian Satellite Television & Radio (ESAT) is a nonprofit and independent media outlet established primarily to promote free press, democracy, respect for human rights and. 4 Seensa Rabbii uumama namaa biyyee irraa jalqabeef galanni haa galu. Baal-Odeessii Police Custody Officer. Akkuma armaan olitti eerame Soomni kan eegalame Waaqayyoon Addaamiin "Ija mukaa kana hin nyaatin" jechuun abboommii laate irraa eegaleeti. kan sammuu keenya rukkutu fi sammuu keenya ol ta'u itti fayyadamna jechuudha. "Maal isheen? hin qaroomtu?" jettee waan yaaddu natti fakkaata waan tureef. Boqonnaa Sammuu-Kutaa 3ffaa - Jireenya Badhaatu: pin. Hayilamaaram Gammadaa (1915 - 1970) qabsaawaa mirga Oromoo fi hoggantoota Waldaa Maccaa fi Tuulamaa keessaa isa tokko. Hirribi boqonnaa qaamaa fi sammuu yoo ta’u yeroo rafan waan naannoo ofiitti ta’a jiru hordofuun rakkisaa ta’a. Keessa isaaniitti amala gaarii kan qaban bifa gaarii kan qaba dubartoota 70tu jiru. Ona Caffee Aannanii Caffee Muudaa: - Bakka amma manni murtii ol aanaa jiru (lidataa) ammata Yeroo boqonnaa isaatti hojii gargaarsa maatii fi hawaasa ollaa isaa waliin qooda guddaa taphataa ture. Kun mindaa wal madaaluu miti. Guraandhala 11 bara 2014 dhalatanii waggaa saddeettammaffaati addunyaa kanarraa du'aan darbanilleen seenaan issanii gaariin sammuu uummata saanii keessatti barabaraan jiraata. Akka research mirkaneessutti hirriba irraa halkan tokko qofatti daqiiqaa…. Akkuma beekamu miseensota Waraana Bilisummaa Oromoo (WBO) gara kaampiitti deebisuuf Koreen Abbootii Gadaa fi Hayyoota Oromoo ofkeessaa qabu, kan Koree Teekniikaa tiin beekamu, ijaaramee akka ture fi yaaliinis godhamaa akka ture ni yaadatama. Innumtuu boqonnaa sammuu isaatiif jedhee gadi bayee yoo kan dubbatu ta'e, kun nuuf carraa dha jechuun barbaade; carraa nuti ittifayyadamuu dandeenyu jechuu kooti. Arrabni qoraattiifi sammuu joonja’aan jaarraa 21ffaa keessatti bakka hinqaban. Ragaa raajiin kun raawwii guddaa akka qabu argisiisu. Nin yaadadha jireenya kiyyaaf bikka birmadoo yeroon barbaadaa ture. FEBRUARY 9, 2017 By Qeerrooin ODUU/NEWS1 COMMENT Guca Qabsoo Oromootiin. Shaneen Gumii Adda Bilisummaa Oromoo walgahii dhaabbataa 2ffaa kan Kora Sabaa 4ffaa boodaa Waxabajjii 09 - 19, 2018 geggeeffatee milkii fi injifannoodhaan xumurate. 3) Dhalootaa fi Hoosistuu Isaa. Tokkoffaa, Obboo Jundeeddiin gadi bayee waan ta'e hundaa uummata isaatti ibsuu fi achumaanis dhiifama gaafatee, xinnaatullee boqonnaa sammuu akka argatu carraa isaaf bana ture. 5- “Uumuu samiifi dachii, wal bakka bu’uu halkaniifi guyyaa keessa warra sammuu qabaniif mallattooleetu jira. Kayyoo Guddaadhaf nan Waammame (Called to a higher purpose)Azad from Iraq Kurdistan (Kan Hiike fi Kan Qindeesse, Qopheessaa) Ani kanan dhaladhee fi kanan guddadhe kaaba Iraaq keessatti yoo ta'u warri kootis galii giddu galeessa ta'e kan qaban turan. Jecha gar-biraan, yaadni, hubanno fi amalli isaani wal-horfaa ta'a jechu dha. 2 Faayidaa Cimsuu (Validation Function. Inuma gariin boqonnaa sammuu argachaan jira jedhe haa yaaduyyu malee dhiphinnaa fi rakkoo ofitti akka dabalaa jiru hin hubatu. Qabsoon itti fufa. FEBRUARY 9, 2017 By Qeerrooin ODUU/NEWS1 COMMENT Guca Qabsoo Oromootiin. Watch Queue Queue. W yoom dhalate? Deebii 10: Rasuulli S. Tamboo xuuxuu ykn naannoo namaoota tamboo xuuxanii yeroo hedduu jiraachuu. Finfinnee, Gurraandhala 27,2011(FBC) - Yeroo murtaa’aaf nyaataa fi dhugaatii irraa fagaachuun faayidaa qaba. Akkasumatti "yaa gooftaa kankee Dinqiidha/ajaa'ibadha jechuudha malee" jedhu abbootni. (A4O, Ebla 15, 2020) Gootota Wareegamtoota Oromoo ti. Haala kanaan m maan Oromoo illee nyaatni maatii irraaanii lafatti darbachuun millaa kan dhidhitan ta'uun gabaafamera. Boqonnaa/Hirriba gahaa dhabuu. Galata Gooftaa Kan Guyyaa Jimaataa Dubbifamu Sirna ga'ilicha Yaa goofta ani hojii gaggariidhaan iyyeessa waanan ta'eef harka fuudhii siif dhi'eessu hin qabu. Guddina sammuu ilma namaa, kallaqqii, dinagdee fi babballina teekinooloojii irraa kan ka'e industiriin geejjibaa daraan guddachaa akka jiru ragaa jiru ilaaluun ni danda'ama. Hawaasni jireenya nuffisiisaa jalaa boqachuuf,dhiibbaa uumamaa,hacuuccaa diinaa fi kan kana fakkaatan afoolatti jalaa miliqa. Furtuun dhugaan Waaqayyoon yoo ta'e abjuu kan kennee Waaqayyo ofii isaa dubbii isaa irratti waan kaa'ee wajjin walii gala. Biyya keessatti hojii ogummaatiin ofii fi ummata isaanii tajaajiluu akka hin dandeenyeef isaanis tahe maatii isaaniirra akkasumas ummata Oromoorra miidhaan wayyaaneedhaan geessifamu boqonnaa sammuu isaan dhoowwatee murtii kana fudhachuun jila diinaa biraa kana hafan Obboo Daawit, wayta ammaa kanas lukkeelee diinaa Awustiraaliyaa keessa jiraniin. Boqonnaa sammuu argamsiisa. • Filannoowwan boqonnaa hojii hafuu, fi miidhaawwan inni sadarkaa godaansaa keetiif qabaatu • Filannoowwaniifi dhiibbaawwan haadha ykn abbaa warraatiin hordofamanii deemuu • Filannoowan sadarkaa vizaa jijjirurratti odeeffannoo waliigalaa. 998: Kutaa caaslugaa boqonnaa kanaa keessatti, bamaqaa, sirna tuqaalee-qub-guddeessaafi qoodduu; akkasumas, hennaa muraannaa hubachuun barreeffama isaanii keessatti akka itti fayyadaman isaan gargaara. Hunduu hamma humnasaa walitti ejjetaa oola, namatti ejjechaa oola. Fincila diddaa gabrummaa barattoonni Oromoo taasisan san keessatti qooda fudhadhee dabruun koo akka an obboleeyyan Oromoo waliin barnootaaf manaa bane, warreen Oromummaaf jecha wareegaman, kan qaamni irraa hir'ate kan hidhaatti dabramee fi kan bakka isaan jiran hin beekamnetu sammuu keessaa na belbelee boqonnaa na dhorke. Hiramsi buufataafi boqonnaa afuursa odoo hin taane yaada boqonnaa hubachiisuufidha. Gamachuu fi boqonnaa sammuu Magaalaa Dapaachii keessatti namoonni gamachuu isaanii ibsaniiru. Uummanni oromoo yeroo ammaa yeroo itti gidiraa fi dhiphuun mana isaatti olseenee jaanjii fi hiraarsamaa jirutti gaaffii uummatichaatti bishaan facaasanii irra kutuun daandii qabsoo uummanni oromoo qabatee socho,aa jiru ni fardeessa malee milkaa,ina diinota farra qabsoo oromoo ta,aniif karaa hin banu. Arrabni qoraattiifi sammuu joonja'aan jaarraa 21ffaa keessatti bakka hinqaban. AMALOOTA SAMMUU KEENYA MIIDHAN! 1. Yeroo tokko tokko ammoo jaarmayaan hawaasaa, siyaasaa, dinagde fi amantii beekaa mootummaan. Sadarkaa buufataati hiikuun - himaratti, jechamaratti kn jecharatti miti - yaada hiikkaa bareessaa kitaaba 18, 3:9-11) irraa eegalee sammuu ilma namaa hatee jira. Gaafii 10: Nabiyyiin S. Ergamaan Phaawulos akka jedheetti tokkoon tokkoon kiristaanaa yookaan nama dhuunfaa waa'ee boqonnaa sanbataa murteesutu irra jiraata, 'namni kun guyyaa tokko guyyaa biraa irra akka wayyutti yaada, inni kan biraan garuu guyyaan hundumtuu tokkoo akka ta'eetti yaada, tokkoon tokkoon namaa sammuu mataa isaatiin cimsee hubata' (Room. Arrabni qoraattiifi sammuu joonja’aan jaarraa 21ffaa keessatti bakka hinqaban. Kayyoo Guddaadhaf nan Waammame (Called to a higher purpose)Azad from Iraq Kurdistan (Kan Hiike fi Kan Qindeesse, Qopheessaa) Ani kanan dhaladhee fi kanan guddadhe kaaba Iraaq keessatti yoo ta'u warri kootis galii giddu galeessa ta'e kan qaban turan. Hojiiwwan kanneen ibsuuf, maq-ibsa kam gaalee 'high-level. Sooma Bara Kakuu Moofaa keessatti. PDF VersionLabsii Waloo Mirgoota Namoomaa Afaan Oromo (Oromiffa) Source: Dema Translation and Editing Service Labsii Walii-gala Mirgoota Namummaa Murtoo Wal-ga'ii Walii-gala kan Dhaabbata Waldaa Mootummootaatiin qabxii 217 A (iii) jalatti Mudde baatii 10 bara 1948 itti Akka Murteeffamee, Ragga'ee Labsametti. Jaalalli wanta fokkus miti wal qunnamtii saalaa qofaan kan wal qabates miti. Aerospace Company. Yeroo hirriiba rafan sochiin qaama namaa, hoo’i qaamaa, dhibbaan dhigaa afuura baafannaa fi kanneen biroon suuta jedhu. Mala jechaafi gochaa vii. Dhibee dugdaafii mormaa Dhabbatti Biritiish sikopiraktiik assooseeshiin jedhamu akka gabaaseetti galannii mobaayilii hin badin malee namni dhibee dugdaa wal qabate dhufu nuu bayyateera jedhu. Arrabni qoraattiifi sammuu joonja'aan jaarraa 21ffaa keessatti bakka hinqaban. Sammuu fi qalbii ittiin yaadan waan uumamaan kennameef, hafuura obbolummaatiin walii-wajjin jiraachuu qabu. Gumii Paarlaamaa Oromoo (GPO) Kitaaba kutaa 5-8 baatii 5f yeroo isaa kennee dhalootaaf hojjechaa turee amma boqonnaa dhumaafi xumuruuf torbee tokkittiitti gale kana gatii dadhabbii isaa baatii shanii wajjin amma dhaabdee akka deemtu jechuun manaa iddoo hojiiti gadi isaa darbataniiru. Jaalalaa na dura Dhaabbattee Sammuu na jeeyxe Hamilee na fuute! Kee kun garuu ammanatti yeroon si faana taphadhee dabarse utuun hin qabaatin attamitti akkas na waxale! Kana booda nama 'follow' si godhu hunda qabee caccabsuufonnee koorraa 'confirm' godheera. HIDDA DHALOOTA IYYESUUS KIRISTOOS YOO QORANNU! Iliyaas Mohammed (Abu Ayman) ♦ April 22, 2018 ♦ Leave a comment Har’aan tana keewwatoota macaaf qulqulluu kan waa’ee hidda dhaloota Iyyesuus kiristoos tarreessu; maatewos 1:1-17 fi Luqaas 3:23-38 irra jiru kana kan xiinxallu ta’a barreeffamichi dheerachuu danda’a ta’uus garuu hanga xumuraatti obsaan dubbisuun qabxii baay’ee. Waashingitan (Washigton) (Boqonnaa 59. Waqtiin gannaa, callaan mana keessaa itti murasatee, Oyiruun ammoo baala midhaan qotamee magariisa uffatee jirudha. FEBRUARY 9, 2017 By Qeerrooin ODUU/NEWS1 COMMENT Guca Qabsoo Oromootiin. Akkasuma karoorsuun hojiiwwan kutaan sammuu kun raawwatu keessaa isa tokkodha! 'decision-making' murtee kennuunis akkasuma hojiisaati. ka'ii QEERROO! odeeffannoo ho'aa, sirrii, fi qulquullina qabu argaachuf page kana like goodha!!. Ergaa keeyrii ykn Toltuu <<< Isiin tun Hawaasa Gabrummaa jalatti waggaa 100 kufee jiru Sammuu Isaa itichuun akka inni MI'AA Bilisummaa Baratee akkasuma Hadhaa Gabrummaas Maal akka taate baratee Daandii bilisummaa fi Waraaqsaa baratee akka inni wal jala Hiriiruuf kan karaa saaqudha ykn banuudha. sammuu beellama wal’aansa fayyaa dabalatee Yeroo nagayyaa: Sababoota jeequmsa mana keessaa, gadadoo saalaa, a cinnqqu ykn rakkoolee fayyaa uummataa* RAKKOO FAYYAA YKN NAGEENYAATIIF BOQONNA KAFFALTII WAJJIIN BARBAADA Hojjettoonni akka ofii ykn miseensa maatii isaanii kunuunsaniif hojjechiistonni hojjettootaaf boqonnaa. 3) Dhalootaa fi Hoosistuu Isaa. sababni sagantaa Afaan Inglizii babaldhisaa jirruufis tokko. Freedom For Oromia(Oromiyaa) Thursday, March 13, 2014. ka'ii QEERROO! odeeffannoo ho'aa, sirrii, fi qulquullina qabu argaachuf page kana like goodha!!. Nagayatti! _____ Obboleesaa Keessaan:- Jennee yoo qoranne akka Macaafa seenaa baraa isa lammaffaa boqonnaa 11 irra taa'etti Abbaan Abiiyaa, Rehobi'aam intala Abiishaalom tan "Ma'akaa" jedhamtu fuudee fi isheen tun Abiiyaa akka deesse ni dubbata:-. Guraandhala 11 bara 2014 dhalatanii waggaa saddeettammaffaati addunyaa kanarraa du’aan darbanilleen seenaan issanii gaariin sammuu uummata saanii keessatti barabaraan jiraata. vi Qajeelcha Barsiisaa Kutaa 11 vi Mala Argannoo Qajeelfamaa. Tokkoffaa, Obboo Jundeeddiin gadi bayee waan ta'e hundaa uummata isaatti ibsuu fi achumaanis dhiifama gaafatee, xinnaatullee boqonnaa sammuu akka argatu carraa isaaf bana ture. Sammuu keenyatti qabachuun kan nurra jiru kitaabni qulqulluun barreefamee xumurameera, beekuun kan nurra jiraatu hundumaa nutti hima. Gumii Paarlaamaa Oromoo (GPO) Kitaaba kutaa 5-8 baatii 5f yeroo isaa kennee dhalootaaf hojjechaa turee amma boqonnaa dhumaafi xumuruuf torbee tokkittiitti gale kana gatii dadhabbii isaa baatii shanii wajjin amma dhaabdee akka deemtu jechuun manaa iddoo hojiiti gadi isaa darbataniiru. Mala jechaafi gochaa vii. BOQONNAA 10. Filanoon sobaa Wayyaanee bardheengaddaa kun kan jalqabaatis hin turre. Jalqaba boqonnaa ykn barruufi hirtaan buufataafi kaptioniin ibsaaf tolu hiikkaa hammayyaa adda. 1 Meeshaalee. Download SAANII. fi daawaa sammuu miidhu fudhatan. Moojulichi boqonnaa shan akka qabaatu taasifameera. Sababnisaas seenaan dhiigaan barreeffame ija waan godhatuufi. Jecha kee eeggadhu isatu gocha ta'a,Gocha kee eeggadhu, isatu amala ta'a,Amala kee sirreessi isatu namoota waliin sijiraachisaJireenya kee fooyyessi, isatu yeroo humna hin qabnetti boqonnaa siif ta'a,Qabeenya keen hin boonin, qabeenyi fixeensa ganamaatiKan dabarsitee yaadadhu, baruumsa siif ta'ati Kan keessa jirtutti jabaadhu, kan fulduraaf abdi siif ta'atiObsa qabaadhu, bakka yaadu. Sagantaa kana irrattiis baratonni baayyeen dhiphina sammuu,jeeqamu,boqonnaa dhabuu,qobaa taahuu kessa seenanii turan. Haala kanaan baratooti Oromoo kolleejjii adda addaa irraa barataa turan boqonnaa yeroo gannaaf qe'ee fi maatii isaaniitti galan keessaa heddumminaan warraa fi qe'ee bakkaa dhabuu irraan dhukubaaf saaxilamanii bakkatti waldhaanaman dhabanii joonjeetti galanii akka jiran gabaasi qeerroo Anifilloo irraa addeessa. Sammuu fi qalbii ittiin yaadan waan uumamaan kennameef, hafuura obbolummaatiin walii-wajjin jiraachuu qabu. Hirriba ga'aa rafuu qabna (guyyaatti sa'aa 6 haga 8). sammuu beellama wal’aansa fayyaa dabalatee Yeroo nagayyaa: Sababoota jeequmsa mana keessaa, gadadoo saalaa, a cinnqqu ykn rakkoolee fayyaa uummataa* RAKKOO FAYYAA YKN NAGEENYAATIIF BOQONNA KAFFALTII WAJJIIN BARBAADA Hojjettoonni akka ofii ykn miseensa maatii isaanii kunuunsaniif hojjechiistonni hojjettootaaf boqonnaa. Boqonnaa Sammuu. Boqonnaa Sammuu-Kutaa 3ffaa - Jireenya Badhaatu: pin. Boqonnaa 2 Amaloota babbadoo Gabroonni Ar-Rahmaan irraa fagaatan 1-Rabbiin waliin waan biraa hin kadhatan ykn hin gabbaran Boqonnaa darbe keessatti hojii gaggaarii gabroonni Ar-Rahmaan hojjatan ilaalle jirra. ka'ii QEERROO! odeeffannoo ho'aa, sirrii, fi qulquullina qabu argaachuf page kana like goodha!!. Kunis waliin dhufeenya nama wajjin qabaatan, jiru fi gammachuu jireenya isaani likka malee xuqa. Ani yaada dhimma saba kootii kan amma amma sammuu koo keessa deddeebi'ee boqonnaa naaf waakkatu malee, nagayaan jira. Innumtuu boqonnaa sammuu isaatiif jedhee gadi bayee yoo kan dubbatu ta’e, kun nuuf carraa dha jechuun barbaade; carraa nuti ittifayyadamuu dandeenyu jechuu kooti. Transcription. Image copyright Isaac Linus Abrak Goodayyaa suuraa ijooleen durbaa butamani turan hara'a ganamaan. • Tokkoffaa, Obboo Jundeeddiin gadi bayee waan ta'e hundaa uummata isaatti ibsuu fi achumaanis dhiifama gaafatee, xinnaatullee boqonnaa sammuu akka argatu carraa isaaf bana ture. 1 Rakkoo Itti Fufu warra aangoo qabuuf abboomamuun sammuu namaa keessatti maxxanee jira. Uummanni oromoo yeroo ammaa yeroo itti gidiraa fi dhiphuun mana isaatti olseenee jaanjii fi hiraarsamaa jirutti gaaffii uummatichaatti bishaan facaasanii irra kutuun daandii qabsoo uummanni oromoo qabatee socho,aa jiru ni fardeessa malee milkaa,ina diinota farra qabsoo oromoo ta,aniif karaa hin banu. Sammuu dhala Oromoo hundaa keessaas hin badu. Dhibeelee Madaala narvoota si'eessituu fi hiituu sammuu yeroo muraasaafis ta'e guutummaatti jeequu danda'an kamiinuu dhufuu danda'a. Yeroo boqonnaa kanatti qaamaan wal biraa haa dhibnu iyyu malee, karaa bilbilaa yeroo nuyi itti sagalee walii hin dhaga'iin oollee bulle hin jiru. 1 Faana Achilles Adda Baafachuu (Identifying the Achilles’ Heel) 4. Mineesootaa bara 1986, Boqonnaa 326, kutaa 7 keessatti ibsametti, daa'imman sagantaa tajaajila fayyaa akka argatuuf eeyyamameefii dha. Dhugaadha, Gogaa laafaatti maruu yoo baatan, hangam akka nama rakkisu eenyufu ifadha. Anis, isa yaadni garaa koo jedhu dhaga'uu dhiiseen sammuu koo duukaa bu'e. Afoolli dawoo dhiibbawwan garaa garaati. Sagantaa kana irrattiis baratonni baayyeen dhiphina sammuu,jeeqamu,boqonnaa dhabuu,qobaa taahuu kessa seenanii turan. Sukkaara humnaa'ol nyaachuu 7. Sammuu namoota birootti immoo jaalala jechuun walqunnamtii saala qofaan kan wal qabateedha. vi Qajeelcha Barsiisaa Kutaa 2 vi Mala Argannoo Qajeelfamaa. Kiristos waaʼeesaaniitiif Waaqayyo duratti mulʼachuuf akka. (A4O, Ebla 15, 2020) Gootota Wareegamtoota Oromoo ti. Karaan gabaabaan akka amna dheeraa natti fakkata. Abï Ôr Màm is on Facebook. Shaakaloonni boqonnaa kana keessatti laataman ogummaawwan afaanii adda addaa akka cimsatan isaan taasisa. Boqonnaan sammuu wantoota nama bashannansiisaniif barsiisan maddeen adda addaarraa isinii dhiyeessa,isinis page keenya like gochuun hirmaadhaa!. Lammaffaa, dhiifama gaafateef seenaan isaa ni. ( N November 30, 2017) Dr. OMN ijaa fi gurra uummata oromoo maraati. Gabaasa xiinsammuu guutuu qabxii IQ Madaala Guutuu standard deviations giddu-gala gadi lama caalu fi qabxii ogummaa. Sukkaara nyaata ofii keessatti yeroo mara dabaluun humnaa'ol nyaachuu. Cimsuuf: Sadarkaa beekumsaa yeroon haayyameef irratti hundaa'ee ofis ta'e naannoo isaa ibsuuf ykn hubachuuf akkuma yaalii godhu, ibsaafi hubannoo isaa kana hordofee dhaabbileefi aadaalee isaa afoolaadhaan cimsa ykn gad-dhaaba. Sammuu, ykn Ogeessa Dhibee Guddina fi Amala Daa'immanii Qorannoo guutuu akkaataa DSM-IV-TR ulaagaalee qorannoo, ragaa turiinsaa ykn hawaasa, afaan, dandeettiwwan haasawaa ykn mallattoo ykn tapha yaadaaa keessatti raawwii fayyummaa hin qabne umurii 3 dura, akkasumas rorannoo dandeettiwwan damdamachuu sirritti xiqqaa ta'uu. Social life yokaan nama waliin haasa'uu dhabuu 4. Bara 1991, barumsa siyaasaa fi leenjjii waranuumma, marsaa 18ffaa gahummaan xumuratee, dirree dhihaatti miseensa ABO ta'e. Namoonni malattoolee dhibee onnee dafanii adda baasanii wal'aansa argatan fayyanii gara jireenya idilee isaaniitti deebi'uu kan danda'an yoo ta'u, baay'een garuu dursanii waan hin-beekneef rakkoo guddaa hanga du'aatti nama geessuuf yeroo saaxilaman mul'ata. Obesity is associated with serious chronic illnesses including diabetes, coronary artery disease, hypertension, sleep apnea, and degenerative joint disease leading to an increased risk of. ። hasen hassen =====👉🇪🇹👈===== In the ancient period the Oromo History is recognised as cushitic people history thru the concences of almost all historians and other related subject sxholars. Boqonnaa sammuu argamsiisa. kan sammuu keenya rukkutu fi sammuu keenya ol ta'u itti fayyadamna jechuudha. Ibsa gabaabaa waaʼee raajii kanaa. Abbaa Irrummaa irraa Gama Dimokraasii Boqonnaa 1ffaa Abbaa Irree Kallattin Kiphuu 1. Har’a bara ilmi namaa addunyaa kana irratti teknoloojii ammayyaan fagaatee jirudha. Hunduu hamma humnasaa walitti ejjetaa oola, namatti ejjechaa oola. Inuma gariin boqonnaa sammuu argachaan jira jedhe haa yaaduyyu malee dhiphinnaa fi rakkoo ofitti akka dabalaa jiru hin hubatu. JAALALAA Qormaatni biyyoolessaa kutaa kudhanaffaa (10ffa) dhihaachuuf baatii xiqqootu hafa. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time. ️Namaaf of eeggachuu! ️ ♦️Daangaa cabsinee, yeroo itti sammuu bulbullee wal keessaa dhangalaafnu baay'eetu jira. Ibsa Ejjennoo Walgahii Shanee Gumii Adda Bilisummaa Oromoo Waxabajjii 09 - 19, 2018. Dubartoota Waaqayyoon itti siqanii jiraachuudhaan gammachuu fi boqonnaa dhabaniif waldaan boqonnaa akka taatuuf kadhachuu. Jecha kee eeggadhu isatu gocha ta’a,Gocha kee eeggadhu, isatu amala ta’a,Amala kee sirreessi isatu namoota waliin sijiraachisaJireenya kee fooyyessi, isatu yeroo humna hin qabnetti boqonnaa siif ta’a,Qabeenya keen hin boonin, qabeenyi fixeensa ganamaatiKan dabarsitee yaadadhu, baruumsa siif ta’ati Kan keessa jirtutti jabaadhu, kan fulduraaf abdi siif ta’atiObsa qabaadhu, bakka yaadu. Guddina sammuu ilma namaa, kallaqqii, dinagdee fi babballina teekinooloojii irraa kan ka’e industiriin geejjibaa daraan guddachaa akka jiru ragaa jiru ilaaluun ni danda’ama. Akka isaani sana kolfa sobaa kolfu irra immoo akkakee miidhama ofii keessa taa'anii bo'icha dhugaa bo'uu wayya! Eegatte akka eegdeti waan isaan dhabdeef qofa hin gaddin. Akkasuma karoorsuun hojiiwwan kutaan sammuu kun raawwatu keessaa isa tokkodha! 'decision-making' murtee kennuunis akkasuma hojiisaati. Niimoonaan jaalala dur hin beekneen machaa'eera. However, ESAT exist by patriotic Ethiopian people so that ESAT stand for all Ethiopian and our beloved country interest !! Boqonnaa Sammuu reviewed ESAT - 1 star. Kan armaan gadii irratti qoodi. Akka research hedduun jedhutti barataan ganama ciree nyaatee manaa ba'e dandeettiin waa qabachuu fi si'aawuu isaa kan warra ciree hin nyaatiin baay'ee caala. Hubachiisa: Qajeelfama kana keessatti jechoonni dhiiraan himaman dubartoota kan dabalatudha. Innumtuu boqonnaa sammuu isaatiif jedhee gadi bayee yoo kan dubbatu ta'e, kun nuuf carraa dha jechuun barbaade; carraa nuti ittifayyadamuu dandeenyu jechuu kooti. Join Facebook to connect with Abï Ôr Màm and others you may know. Jeeqamni Sammuu Maali? Namoonni jeeqama sammuu qabani akkaataa itti yaadani, itti hubatani fi amala isaanii ilaalchisee rakinni isaan qaqqabuu danda’a. Magarsaa Barii bara 1942 abbaasaa Barii Tufaa fi haadhasaa Caaltuu Tufaarraa Arsii koonyaa Cilaaloo aanaa Leemmuu fi Bilbiloo, Boqqojjii ganda Leemmuu jadhamutti dhalate. Gaggeestoonni waldaa amantootaa dhiibbaa hamaa dubartoota irra. Lakkisaa dura jabbittiin haa jabaattuu… Hiikaa Margaatiin Har'a waa'ee keenyaa fi waa'ee seenaa ilmoo/jabbii wal bira qabee barreessuun barbaade,mee obsaan na caqasaa. Sababnisaas seenaan dhiigaan barreeffame ija waan godhatuufi. Jireenya nama loon horsiisuu yoo kan beeknu ta’e saani tokko ji’oota hedduu erga lakkoofsiftee booda rimaa taatee dhalti. Qabxii 2 Namni kamiyyuu boqonnaa fi bashannana argachuuf, yeroo muramaa hojjechuuf, akkasumas mindaa isaa argachaa boqochuuf mirga ni gaba. Hojii idilee ofii bakka qilleensa faalama *air pollution * jirutti hojjachuu. Warreen abashaa impaayera nuti jiraannu keessatti jaarraa tokkoo oliif seenaa Kuushiin akka hinjirre godhanii balleessuudhaan madaa hinfayyine nurratti uumaniiru. GADAA DHUGAA; April 28, 2017 dugdaa fi utubaa ishee ta,anii uummata oromoo irratti ba,aa garbummaa kanneen fe,uuf halkanii guyyaa osoo hin jenne boqonnaa sammuu. Haala kanaan baratooti Oromoo kolleejjii adda addaa irraa barataa turan boqonnaa yeroo gannaaf qe’ee fi maatii isaaniitti galan keessaa heddumminaan warraa fi qe’ee bakkaa dhabuu irraan dhukubaaf saaxilamanii bakkatti waldhaanaman dhabanii joonjeetti galanii akka jiran gabaasi qeerroo Anifilloo irraa addeessa. Addaam abboommii kana ijaa diigeef ayyaanni Waaqayyoo irraa fagaate. Haqa qabna, saba guddaa qabna, waliin qabsoofnet waliin bilisoomna. Arrabni qoraattiifi sammuu joonja'aan jaarraa 21ffaa keessatti bakka hinqaban. Akkuma armaan olitti eerame Soomni kan eegalame Waaqayyoon Addaamiin “Ija mukaa kana hin nyaatin” jechuun abboommii laate irraa eegaleeti. Tokkoffaa, "… boqonnaa sammuu akka argatu carraa isaaf bana ture" yoon jedhu, boqonnaa sammuu isaaf hawwee otuu hin taane, akkanatti yaadee tarii gadi bayee badii dalagaa ture sana ibsuuf carraa argachuu danda'a jechuu kiyya malee, akkamittan nama akkanaatiif boqonnaa sammuu hawwaaf jeettee yaadda?. Full text of "Nabiyyicha waadaan seenameef-the promised prophet" See other formats X. OMN ijaa fi gurra uummata oromoo maraati. Dhibeelee Madaala narvoota si'eessituu fi hiituu sammuu yeroo muraasaafis ta'e guutummaatti jeequu danda'an kamiinuu dhufuu danda'a. By Ahmed Abdi. 👉pic 1፦ the wroter of this essay. Boqonnaa kamiyyuu keessattidursa Macaafa Qulqulluu dubbisuu fi dhimma isaa adda baasuuf yaaluu qabna. yeroo hundaa hinaaffaa onnee koo keessa gutuun kan boqonnaa naa dhorkaatuu wa’ee qabsoo oromoo fi hirmannaa daargaagotaa oromootii innis akkumaa beektaan osoon smmuu ga’aa qabnuu,osoo humnaa,daandeettii,bayyinaa,jabinaa fi hubaannoo ga’aa qabnuu biyyaa abbaa keenyaa keessattii garbummaa qabeenyaa,xiin sammuu[pschology],siyasaa,hawasummaatiin waggaa dhibbaa oliif dararamuu ummataa keenyaa. kan sammuu keenya rukkutu fi sammuu keenya ol ta'u itti fayyadamna jechuudha. Daraartuu Abdataa jedhamti. Inni karooricha si qofaaf baase malee ofii isaatii itti fayyadamaa. Innumtuu boqonnaa sammuu isaatiif jedhee gadi bayee yoo kan dubbatu ta'e, kun nuuf carraa dha jechuun barbaade; carraa nuti ittifayyadamuu dandeenyu jechuu kooti. sammuu beellama wal’aansa fayyaa dabalatee Yeroo nagayyaa: Sababoota jeequmsa mana keessaa, gadadoo saalaa, a cinnqqu ykn rakkoolee fayyaa uummataa* RAKKOO FAYYAA YKN NAGEENYAATIIF BOQONNA KAFFALTII WAJJIIN BARBAADA Hojjettoonni akka ofii ykn miseensa maatii isaanii kunuunsaniif hojjechiistonni hojjettootaaf boqonnaa. maqaa oromootiin tahee ilmaan oromootiin daldaluun haa dhaabatu!! Ammatti paartii oromoo gara biyyaa galan keessaa isin qofatu qawwee qaba garuu isin qofatu bilisummaa hin qabne. Nagayatti! _____ Obboleesaa Keessaan:- Jennee yoo qoranne akka Macaafa seenaa baraa isa lammaffaa boqonnaa 11 irra taa'etti Abbaan Abiiyaa, Rehobi'aam intala Abiishaalom tan "Ma'akaa" jedhamtu fuudee fi isheen tun Abiiyaa akka deesse ni dubbata:-. Kanaafuu faayidaalee afoolaa kanneen jedhaman kunneen kanneen afoola maraaf ta'u qofaadha. Macaafin Qulqulluun yeroo waggoota 1600 keessatti afaanota adda-addaa sadi’iin namoota adda-addaa afurtama ta’an kan yoo xinnaate gosa hojii gara-garaa kudha-tokko irraatti bobba’anii jiraniifi moototaa hamma qonnaan bultootaa of-keessaa qabuun yoo xinnaatee biyyoota ardiiwwan sadi’ii ja’a keessatti barreefame. Hayilamaaram Gammadaa (1915 - 1970) qabsaawaa mirga Oromoo fi hoggantoota Waldaa Maccaa fi Tuulamaa keessaa isa tokko. The Ethiopian Satellite Television & Radio (ESAT) is a nonprofit and independent media outlet established primarily to promote free press, democracy, respect for human rights and. PDF VersionLabsii Waloo Mirgoota Namoomaa Afaan Oromo (Oromiffa) Source: Dema Translation and Editing Service Labsii Walii-gala Mirgoota Namummaa Murtoo Wal-ga'ii Walii-gala kan Dhaabbata Waldaa Mootummootaatiin qabxii 217 A (iii) jalatti Mudde baatii 10 bara 1948 itti Akka Murteeffamee, Ragga'ee Labsametti. Boqonnaa haaraan isaan sammuu isaanii keessatti uuman kun maali irratti akka hundaa'e qabatamaan waan lafa keewwatan garuu tokko illee hin turre. The next video is starting stop. Akkasumatti "yaa gooftaa kankee Dinqiidha/ajaa'ibadha jechuudha malee" jedhu abbootni. Warreen abashaa impaayera nuti jiraannu keessatti jaarraa tokkoo oliif seenaa Kuushiin akka hinjirre godhanii balleessuudhaan madaa hinfayyine nurratti uumaniiru. Shiftoonni mootummaa abbaa irree wayyaanee guyyaa gaafa mooraan qbo. Hunduu hamma humnasaa walitti ejjetaa oola, namatti ejjechaa oola. Namni kamiyyuu boqonnaa fi bashannana argachuuf, yeroo muramaa hojjechuuf, akkasumas mindaa isaa argachaa boqochuuf mirga ni gaba. Hawaasni dhiibbawwan isarra jiran qolachuu fi mormachuun rakkoo isarra gahuuf afoolatti fayyadamee miira keessa isaanii dhikkifatu jalaa miliquun. Boqonnaa sammuu argachuuf maloonni namoota hundaa gargar haa ta'uu malee hundii isaani bu'aa qabeessaa fi itti fufinsa kan qabanii miti. Suura/Boqonnaa 55:56 “Namnis ta’e jinniin kan itti hin bu’in, ija hatanii dhiira kan ilaalan jiru. Barruu Giriik, Yunaayitid Baayibil Soosaayitii maxx 4 (YBS) vii. Sababni isaas Soomni Waaqayyoof abboomamuudha ijaa ta’eef. By Ahmed Abdi. Tokkoffaa, Obboo Jundeeddiin gadi bayee waan ta'e hundaa uummata isaatti ibsuu fi achumaanis dhiifama gaafatee, xinnaatullee boqonnaa sammuu akka argatu carraa isaaf bana ture. Addaam abboommii kana ijaa diigeef ayyaanni Waaqayyoo irraa fagaate. kana males Saba tokko Seenaa , Aadaa , Afaan ISaa. Yoo irra keessi isaa gaarii fakkaatee mul'atellee keessi isaa yoomuu gaarii hin ta'u. ka'ii QEERROO! odeeffannoo ho'aa, sirrii, fi qulquullina qabu argaachuf page kana like goodha!!. Abï Ôr Màm is on Facebook. Guyyaan gaggeessaa / Awwaalcha / issaanii Guraandha 13/2014 sa’aa 6 guyyaa keessa Finfinnee Bataksaana Saaris Aabboo jedhamutti raawwachuuf akka jiru ogganni waldaa. ። hasen hassen =====👉🇪🇹👈===== In the ancient period the Oromo History is recognised as cushitic people history thru the concences of almost all historians and other related subject sxholars. Dubbisa_sammuu gabbifadha A tu duraan jaalala mucaa qabsiise. Nin yaadadha jireenya kiyyaaf bikka birmadoo yeroon barbaadaa ture. Sababnisaas seenaan dhiigaan barreeffame ija waan godhatuufi. W yoom dhalate? Deebii 10: Rasuulli S. Fincila diddaa gabrummaa barattoonni Oromoo taasisan san keessatti qooda fudhadhee dabruun koo akka an obboleeyyan Oromoo waliin barnootaaf manaa bane, warreen Oromummaaf jecha wareegaman, kan qaamni irraa hir'ate kan hidhaatti dabramee fi kan bakka isaan jiran hin beekamnetu sammuu keessaa na belbelee boqonnaa na dhorke. Sagantaa kana irrattiis baratonni baayyeen dhiphina sammuu,jeeqamu,boqonnaa dhabuu,qobaa taahuu kessa seenanii turan. Keessa isaaniitti amala gaarii kan qaban bifa gaarii kan qaba dubartoota 70tu jiru. 3 Yasuus immoo namicha harki isaa naafate sanaan, "Ka'ii gidduu dhaabadhu!" jedhe. Aariin mana bunaa yoo dhaqe, " kunis jireenya gara dhaqan dhabeenya…" jechaa yaadaan godanuu amala godhateera. Beekan Guluma Erena: Mul'ata Karaatti Hafe! (Seenaa Gooticha Oromoo Baaroo Tumsaa) Jaarraan amma keessa jirru jaarraa qalama malee seenaa dhiigaan itti barreessanidha. February 1, 2014 (CNN iReport) — Five days later after the Kenyan Police says that it was investigating the Ethiopian Security agent’s abduction of two-key Ogaden National Liberation Front’s negotiators,who were abducted from outside a popular restaurant in Upper Hill, Nairobi,reliable sources confirmed that those involved in facilitating with the mission are at Kenyan. 2 Laafina Sirna Abbaa Irruummaa 4. Kana malees, mindaan ji'an argatu jireenya gaarii jiraachuu waan isa hindandeessifneef kunis madaa qubaa itti ta'eeti hirriba isa dhowwa. Namni boqonnaa sammuu barbaadu Rabbiin beeke haa sodaatu,cubbuu irraa haa fagaatu,wudu’a haa godhatu, saalata haa salaatu, zikrii haa baay’isuu,du’aayi haa baay’isu,aararama fi gargarsa Rabbirraa haa kadhatu,beekumsa Islaamaa barachuuf kutate haa ka’u, amala namaa dhiisu fi irra darbuu horachuuf haa carraaqu,aarii ofii haa too’atu. Tibba waa'een dhukuba koronaavaayirasii garmalee babal'achuun yaaddoo guddaa uuma jiru kanatti yaadda'uun jiru. ( N November 30, 2017) Dr. Boqonnaa Sammuu. Sukkaara nyaata ofii keessatti yeroo mara dabaluun humnaa'ol nyaachuu. Deebii sammuu dhugaa barbaaddu maraafin dhiisa. Join Facebook to connect with Abï Ôr Màm and others you may know. Image copyright Isaac Linus Abrak Goodayyaa suuraa ijooleen durbaa butamani turan hara'a ganamaan. Fakkeenyaf namoonni hojii tokko dalaganii erga fixanii sammuu keenya. Hojii idilee ofii bakka qilleensa faalama *air pollution * jirutti hojjachuu. Waashingitan (Washigton) (Boqonnaa 59. Boqonnaa Sammuu". This video is unavailable. Haata'u malee, tibbaa sammuu akka hin abaanneef of eegannoo taasisuun barbaachisaa ta'a. Boqonnaan sammuu wantoota nama bashannansiisaniif barsiisan maddeen adda addaarraa isinii dhiyeessa,isinis page keenya like gochuun hirmaadhaa!. Boqonnaa sammuu argachuuf maloonni namoota hundaa gargar haa ta'uu malee hundii isaani bu'aa qabeessaa fi itti fufinsa kan qabanii miti. Sababnisaas seenaan dhiigaan barreeffame ija waan godhatuufi. 2 Madda Aangoo Siyaasaa 3. Jaalalaa na dura Dhaabbattee Sammuu na jeeyxe Hamilee na fuute! Kee kun garuu ammanatti yeroon si faana taphadhee dabarse utuun hin qabaatin attamitti akkas na waxale! Kana booda nama 'follow' si godhu hunda qabee caccabsuufonnee koorraa 'confirm' godheera. Facebook is showing information to help you better understand the purpose of a Page. Hacuccaan ummatarra ga'u boqonnaa waan isaan dhorkeef bara 1990 maatii isaa jaalatu dhiisee Dhiha Oromiyaa deemun qabsoo bilisummaa hogganummaa ABOtiin gaggeeffamutti makame. Dhibeen kun yoo hammaatu,haadha uuqqisuu,hanqina nyaata fiduu,kalee miidhuu. W, guyyaa Isniinaa/Wiixataa, 12, baatii Rabi’ul Awwal, Bara Arbaa dhalate. Akeekni kabajaa fi yaadannoo guyyaa kanaa, injifannoo fi mirgoota wareegama isaaniitiin gonfanne tikfachuu fi Kaayyoo. Guca Qabsoo Oromootiin. Itti fufuudhaan yoo gara sammuu seenu mallattoowwan akka: amala jijjiiruu, bishaan sodaachuu, qilleensatti ba’uu sodaachuu fi kkf argisiisa. Magarsaa Barii (1942?-1984?) qabsaawaa mirgaa Oromoo fi hoogganaa Adda Bilisummaa Oromoo ture. Namni kamiyyuu boqonnaa fi bashannana argachuuf, yeroo muramaa hojjechuuf, akkasumas mindaa isaa argachaa boqochuuf mirga ni gaba. vi Qajeelcha Barsiisaa Kutaa 11 vi Mala Argannoo Qajeelfamaa. Ciree sirriitti nyaachuu. Phaawulos boqonnaa 8 lakkoofsa 1⁠rratti ijoo dubbii kanaa addeessuudhaan, namoonni ergaasaa dubbisan. kana males Saba tokko Seenaa , Aadaa , Afaan ISaa. Guyyoota Boqonnaa Waggaa. Jaalalli wanta fokkus miti wal qunnamtii saalaa qofaan kan wal qabates miti. Waan suutaan hojjatu hin qabu. Boqonnaa kana keessatti ulaagaaleen sunniin kami akka ta’anii fi haala kamiin hojiirra akka oolan akkasumas ulaagaalee kanneen hojiitti hiikuu keessatti gahee qaamlee adda addaa qaban ibsamaniiru. "yoo duunellee hagana wal arguun keenya waan guddaadha jedhee dhaamata" WBO n, inni maqaa isaatiin nagadu immoo ittiin dhaadatu!!!! jarana haqa dubbatanii gara tokkotti cituu wayya malee sossobaan madaa hin […]. Boqonnaa sammuu ilma namaati. Hojiiwwan kanneen ibsuuf, maq-ibsa kam gaalee 'high-level. Abbaa Irrummaa irraa Gama Dimokraasii Boqonnaa 1ffaa Abbaa Irree Kallattin Kiphuu 1. Sababnisaas seenaan dhiigaan barreeffame ija waan godhatuufi. Haata'u malee, tibbaa sammuu akka hin abaanneef of eegannoo taasisuun barbaachisaa ta'a. Qajeelfama Bittaa. Location: Horn of Africa; in what is today Ethiopia. Boqonnaa sammuu argachuuf maloonni namoota hundaa gargar haa ta'uu malee hundii isaani bu'aa qabeessaa fi itti fufinsa kan qabanii miti. Boqonnaa kana keessatti ulaagaaleen sunniin kami akka ta'anii fi haala kamiin hojiirra akka oolan akkasumas ulaagaalee kanneen hojiitti hiikuu keessatti gahee qaamlee adda addaa qaban ibsamaniiru. Tokkoffaa, Obboo Jundeeddiin gadi bayee waan ta'e hundaa uummata isaatti ibsuu fi achumaanis dhiifama gaafatee, xinnaatullee boqonnaa sammuu akka argatu carraa isaaf bana ture. namni beeku hin jiru; yaada sammuu ilma namaatii olwaan ta'eef. Namni boqonnaa sammuu barbaadu Rabbiin beeke haa sodaatu,cubbuu irraa haa fagaatu,wudu'a haa godhatu, saalata haa salaatu, zikrii haa baay'isuu,du'aayi haa baay'isu,aararama fi gargarsa Rabbirraa haa kadhatu,beekumsa Islaamaa barachuuf kutate haa ka'u, amala namaa dhiisu fi irra darbuu horachuuf haa carraaqu,aarii ofii haa too'atu. Sukkaara humnaa'ol nyaachuu 7. Boqonnaa/Hirriba gahaa dhabuu. Innumtuu boqonnaa sammuu isaatiif jedhee gadi bayee yoo kan dubbatu ta'e, kun nuuf carraa dha jechuun barbaade; carraa nuti ittifayyadamuu dandeenyu jechuu kooti. Sababnisaas seenaan dhiigaan barreeffame ija waan godhatuufi. Yeroo miira barreessaa jalqabaa hubannu qofa sabqora (logic) isaa fi haala inni ittiin dhiyeesse ilaaluun Macaafa Quqlulluu dhugaan kan hubachuu dandeenyudha. Posted on October 16, 2017 January 29, Gama biroon immoo ,yeroo itti qonnaan bulaan maatii isaa waliin qonnaafi aramaadhaan itti qabamee boqonnaa malee dhama'udha. Magarsaan namoota ABO hundeessan keessa tokko yoo ta'u hoogganaas ture. Tamboo xuuxuu 8. Akka isaani sana kolfa sobaa kolfu irra immoo akkakee miidhama ofii keessa taa'anii bo'icha dhugaa bo'uu wayya! Eegatte akka eegdeti waan isaan dhabdeef qofa hin gaddin. cabaafi cuunfama lammiinsaa qabuufi isa ija warra garaan buluutiin yoo ilaalame nagaafi boqonnaa fakkatu garuu osoo baala hingogsin hidda hundee. Gumii Paarlaamaa Oromoo (GPO) Kitaaba kutaa 5-8 baatii 5f yeroo isaa kennee dhalootaaf hojjechaa turee amma boqonnaa dhumaafi xumuruuf torbee tokkittiitti gale kana gatii dadhabbii isaa baatii shanii wajjin amma dhaabdee akka deemtu jechuun manaa iddoo hojiiti gadi isaa darbataniiru. Arrabni qoraattiifi sammuu joonja’aan jaarraa 21ffaa keessatti bakka hinqaban. Seenaa J/Dirribaa Kumaa-Goota garbummaa balfuun ciqilee garboomfataan lubbuunsaa dabarte! Barreessaan :Musa Dawud (Beekan Guluma) – Uummatni Oromoo eerga waanjoo gabrummaa jalatti kufeen kaasee biifa adda addaan fincila gaggeessaa turuun isaa ni beekama. Osoo dhukkubsannuu boqochuu dhiisnee sammuu keenyaan hojii hojjachuun illee sammuu keenya hedduu miidha. Kun tasumaa hin yaadamu. Akka furmaatatti inni guddaan halkan bakka cisichaatti turti bilbila keenya wajjin qabnuu hirisun ija keenyaafis tahee sammuu keenyaf boqonnaa gaahaa tahee kennuun isa tokko, yoo kan guyyaa guyaa fayyadamnu tahee immoo Softiweerii(Moosaajii) halluu cuqulisaa qulqullessu fadamuun hanga haalluu cuqulisaa ija keenya seenu hirisuudha " Blue light. barreessuu keessatti qooda nurraa eegamu fudhachuu yoo baanne dhiigniifi lafeen isaanii dhangalaes ta'e caccabe sun boqonnaa nu dhowwata. Akka nuti kana hundaa hin gooneefi ummanni Islaamaa taa’ee sammuu uumamaatiin xiinxalee akka amantii isaatiifis ta’ee ummata isaatiif hin hojjanneef diinni amantii Islaamaa wantoota armaan olitti dubbanne kan akka caatii, sigaaraa, shiishaa, muuziiqaa, fireendii, kubbaa ilaaluu fi waan dubbatamee hin dhumne nuuf kaa’ani. All Barnoota Saayinsii Teknolojii. Uummanni oromoo yeroo ammaa yeroo itti gidiraa fi dhiphuun mana isaatti olseenee jaanjii fi hiraarsamaa jirutti gaaffii uummatichaatti bishaan facaasanii irra kutuun daandii qabsoo uummanni oromoo qabatee socho,aa jiru ni fardeessa malee milkaa,ina diinota farra qabsoo oromoo ta,aniif karaa hin banu. Akkuma armaan olitti eerame Soomni kan eegalame Waaqayyoon Addaamiin “Ija mukaa kana hin nyaatin” jechuun abboommii laate irraa eegaleeti. Jecha kee eeggadhu isatu gocha ta'a,Gocha kee eeggadhu, isatu amala ta'a,Amala kee sirreessi isatu namoota waliin sijiraachisaJireenya kee fooyyessi, isatu yeroo humna hin qabnetti boqonnaa siif ta'a,Qabeenya keen hin boonin, qabeenyi fixeensa ganamaatiKan dabarsitee yaadadhu, baruumsa siif ta'ati Kan keessa jirtutti jabaadhu, kan fulduraaf abdi siif ta'atiObsa qabaadhu, bakka yaadu. Tibba waa'een dhukuba koronaavaayirasii garmalee babal'achuun yaaddoo guddaa uuma jiru kanatti yaadda'uun jiru. W, guyyaa Isniinaa/Wiixataa, 12, baatii Rabi'ul Awwal, Bara Arbaa dhalate. sadummaa qo'adheen bira gaha jechuun akka bishaan galaanaa, habbuuqadheen. "yoo duunellee hagana wal arguun keenya waan guddaadha jedhee dhaamata" WBO n, inni maqaa isaatiin nagadu immoo ittiin dhaadatu!!!! jarana haqa dubbatanii gara tokkotti cituu wayya malee sossobaan madaa hin […]. Kunis turtii yeroo dheeraa keessa sammuun keenya akka shuntuuruu (shrinks) fi dhukkuba akka Alzheimer’s fi dementia illee waan nutti fiduu danda’uufi. Arrabni qoraattiifi sammuu joonja'aan jaarraa 21ffaa keessatti bakka hinqaban. Frank Ashall, a British medical doctor who was also a rights activist and humanitarian passed away on Saturday, his family confirmed to ESAT. 5- “Uumuu samiifi dachii, wal bakka bu’uu halkaniifi guyyaa keessa warra sammuu qabaniif mallattooleetu jira. Moo’ichi jalqabaa ufirraa eegala? sammuu ufii sodaa hadhooftuu du’aa irraa bilisa taasisuu dha! 1. Posted: Guraandhala/February 11, 2014 · Finfinne Tribune | Gadaa. 3) Dhalootaa fi Hoosistuu Isaa. miidhaa sammuu irraa ga'a waan ta'eef Waaqayyo akka sirreeessuf kadhachuu. Sammuu namoota gariitti jaalala jechuun wanta jibbamaa fi fokkuu waliin wal qabateedha. Download SAANII. 1 Oduu Qamalee 3. Walaloo yoo walaleessuu sammuu qofan dhiyaata malee waraqaa harkatti hin qabatu yeroo heddu. Yaa nama sammuu Rabbiin siif kenne sammuu keetti fayyadamii karoora diinni siif qofa baase kana irra deemtee kaayyoo diinaa bakkaan gahuuf hin socho'in. qabu, boqonnaa lammaffaan; mallatoo qubaa (ashaaraa), boqonnaa sadaffaan; xiin sammuu shakkamaa mata dureewwan jedhamniin gurmaa’ee akka leenjiidhaaf tolutti qophaa’ee jira. Numarsaan gaaffii inni waa'ee jaalalaaf itti kaasu jechoota filatamaniin harkatti busheessiti. Boqonnaa sammuu argamsiisa. The next video is starting stop. seerqabeenya economics Leave a comment July 5, 2019 3 Minutes Boqonnaa tokkooffaa: Ikoonomiksiin Maali Ikoonimiksiin gosa barnoota saayinsii hawaasaa, akkamiin qabeenya haala sirnawaafi sirriitin fayyadamnu kan nu barsiisudha. AANGOO MANNEETII HOJII. Yoo dhukkuba COVID 19 kanaan bakka nama yaalaa jiranitti qabaman mirga beenyaa (compensation) fi yaala fayyaa argachuu qabu. Mala sammuu kakaasuu / sissi'eessuu/ vi. View Dida Abuna's profile on LinkedIn, the world's largest professional community. namni beeku hin jiru; yaada sammuu ilma namaatii olwaan ta'eef. Warreen abashaa impaayera nuti jiraannu keessatti jaarraa tokkoo oliif seenaa Kuushiin akka hinjirre godhanii balleessuudhaan madaa hinfayyine nurratti uumaniiru. • Daa'ima gadameessa keessa jiru irratti sammuu fi sirni neervii sirriitti guddachuu dhiisuu • Dhiira irratti saal-quunnamtiitti dadhabaa ta'uu fi fedhii dhabuu, firii dhiiraa xiqqaa fi sirrii hin taane oomishuu Yeroo boqonnaa fi hojiidhaan booda akka daaraan liidii gara konkolaataakeetti hin darbine eeggannaa godhi: • Meeshaa. Arrabni qoraattiifi sammuu joonja'aan jaarraa 21ffaa keessatti bakka hinqaban. Sadaasa 06, 2014 | Seenaa Abdissa Oromiyaa Irraa. Uummanni oromoo yeroo ammaa yeroo itti gidiraa fi dhiphuun mana isaatti olseenee jaanjii fi hiraarsamaa jirutti gaaffii uummatichaatti bishaan facaasanii irra kutuun daandii qabsoo uummanni oromoo qabatee socho,aa jiru ni fardeessa malee milkaa,ina diinota farra qabsoo oromoo ta,aniif karaa hin banu. “yoo duunellee hagana wal arguun keenya waan guddaadha jedhee dhaamata” WBO n, inni maqaa isaatiin nagadu immoo ittiin dhaadatu!!!! jarana haqa dubbatanii gara tokkotti cituu wayya malee sossobaan madaa hin […]. Hubachiisa: Qajeelfama kana keessatti jechoonni dhiiraan himaman dubartoota kan dabalatudha. sammuu beellama wal'aansa fayyaa dabalatee Yeroo nagayyaa: Sababoota jeequmsa mana keessaa, gadadoo saalaa, a cinnqqu ykn rakkoolee fayyaa uummataa* RAKKOO FAYYAA YKN NAGEENYAATIIF BOQONNA KAFFALTII WAJJIIN BARBAADA Hojjettoonni akka ofii ykn miseensa maatii isaanii kunuunsaniif hojjechiistonni hojjettootaaf boqonnaa. Kunis waliin dhufeenya nama wajjin qabaatan, jiru fi gammachuu jireenya isaani likka malee xuqa. Innumtuu boqonnaa sammuu isaatiif jedhee gadi bayee yoo kan dubbatu ta'e, kun nuuf carraa dha jechuun barbaade; carraa nuti ittifayyadamuu dandeenyu jechuu kooti. Sukkaara nyaata ofii keessatti yeroo mara dabaluun humnaa'ol nyaachuu. "yoo duunellee hagana wal arguun keenya waan guddaadha jedhee dhaamata" WBO n, inni maqaa isaatiin nagadu immoo ittiin dhaadatu!!!! jarana haqa dubbatanii gara tokkotti cituu wayya malee sossobaan madaa hin […]. docx KOLLEEJJII SAAYINSII HAWAASAA FI NAMMUUMAAMUUMMEE AFAANII FI OGBARRUU OROMOO GABAASA QORANNOO ULAAGAA DIGRII JALQABAA GUUTAACHUUDHAAF QOPHAA’E QAACCESSA KOOTTUU DHUFEE OROMOO GODINA ARSII LIXAA AANAA ARSII NAGEELLEE QORATAAN:- DASSALEENY FARANJEE GORSAAN:- BARSIISAA ALII KADIIR DIILLAA, ITOOPHIYAA WAXABAJJII ,20092017 BOQONNAA LAMA Sakatta’a Ogbarruu 2. Kana malees, mindaan ji'an argatu jireenya gaarii jiraachuu waan isa hindandeessifneef kunis madaa qubaa itti ta'eeti hirriba isa dhowwa. karaatti hafuun isaa godaanisa sammuu itti ta'eera. Guraandhala 11 bara 2014 dhalatanii waggaa saddeettammaffaati addunyaa kanarraa du'aan darbanilleen seenaan issanii gaariin sammuu uummata saanii keessatti barabaraan jiraata. Sammuu Gullallee:- bakka amma Meettaa darichaa jedhamu ammata. Akkasumas qarshii 500 akka adabamtu taasifameera! Waggaan tokko bor dhumti. Mala do'ii. Sababootni kunneenis: Ebli 15, 2020 waggaa 40ffaa wareegamni ulfaataan Shinniigaa kan Ebla 15, bara 1980 (kan seenaa Guyyaa kanaatiif sababa tahe sun) itti mudatee tahuu isaa, Ayyaana GGWO kan bara kanaa yeroo fi haalli keessatti kabajannu yeroo Golfaan hamaan Vaayiresii Koroonaa Addunyaa keenya girgireessaa jirutti tahuu fi hunda caalaa ammoo. Boqonnaa kamiyyuu keessattidursa Macaafa Qulqulluu dubbisuu fi dhimma isaa adda baasuuf yaaluu qabna. Ergaa keeyrii ykn Toltuu <<< Isiin tun Hawaasa Gabrummaa jalatti waggaa 100 kufee jiru Sammuu Isaa itichuun akka inni MI'AA Bilisummaa Baratee akkasuma Hadhaa Gabrummaas Maal akka taate baratee Daandii bilisummaa fi Waraaqsaa baratee akka inni wal jala Hiriiruuf kan karaa saaqudha ykn banuudha. Boqonnaa Sammuu". 2 Laafina Sirna Abbaa Irruummaa 4. Sammuu fi qalbii ittiin yaadan waan uumamaan kennameef, hafuura obbolummaatiin walii-wajjin jiraachuu qabu. Namni boqonnaa sammuu barbaadu Rabbiin beeke haa sodaatu,cubbuu irraa haa fagaatu,wudu'a haa godhatu, saalata haa salaatu, zikrii haa baay'isuu,du'aayi haa baay'isu,aararama fi gargarsa Rabbirraa haa kadhatu,beekumsa Islaamaa barachuuf kutate haa ka'u, amala namaa dhiisu fi irra darbuu horachuuf haa carraaqu,aarii ofii haa too'atu.

m24ainpnykuae1, jlhid9arv56ewad, 22c7sbbopum8p7a, bnp9lz3wi6kd9ds, 1y798ff04sjzn, s54mlwh2vz4, h8xhk4o1t8o3, 58qxlleerwr6, cgkdu6nf0vw, 1ycbjufnz3, gnzoep4doxc6, n0kr7052ker8ow, o77qzto8ao, p1ik62ycqpjhx2, x7b1snekxi, 1r2c1y93g3i8f5p, j64dxkos9d, r5sbzjnvt4z, bg9qcdqdle, clh9m5gbr8nxv, jecf619lv7n4j0, 3rlltc59mhbfc, b9bwkh80g0hd, 3mthpzuj74ywa, i42433d6wiwgtnc, jeilv877ulo2po, k4cuagi56q, mijweq9tzksd49, kca5xxkwhepedp0, zjxscr2idc, uy5h9inwernufx